La nostra escola

Qui som?

El Col.legi Sant Genís i Santa Agnès és una escola catalana concertada per la Generalitat de Catalunya, oberta a tothom, integradora i que té com a objectiu la formació de persones solidàries, tolerants, respectuoses i lliures.
Segons la nostra ideologia, els trets d'identitat que ens defineixen són:
- El Col.legi Sant Genís i Santa Agnès es defineix com escola catòlica, mixta i catalana.
- Ens guiem pel principi de coeducació, propugnem la no diferenciació per la raó del sexe.
- La llengua catalana és la llengua d'ús i comunicació de la vida quotidiana, és la llengua vehicular utilitzada en el procés d'ensenyament-aprenentatge. L'escola intenta transmetre els trets d'identitat catalans en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals. Vetllem per tal de que no es produeixi cap discriminació per ús de la llengua.
- L'escola té el compromís de fomentar en l'alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l'adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.
- El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l'educació per a la salut i el benestar propi.
- Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la convivència dels alumnes, promovent-n'hi un aprenentatge conjunt.
- La nostra escola mostra un gran interès i voluntat en fomentar el respecte al medi ambient, promovent l'educació del consum, fomentant accions com el reciclatge, tec., també donant a conèixer el nostre entorn més proper per procurar preservar-lo.
- La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de cada alumne/a, evitant d'aquesta forma tot tipus de discriminació. Assumim la presència d'alumnes amb necessitats educatives especials i intentem donar-los respostes satisfactòries.
- Es partirà en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal d'adequar els continguts a la seva realitat més propera.
- L'escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts afectades, i buscant una solució consensuada i pacífica afavorint el diàleg.
- Considerem que les situacions conflictives entre els elements de la comunicació han de ser assumides i plantejades de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de totes les parts.
- L'escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguin educatives o amb un caire cultural concret. També promou el millor coneixement de l'entorn del centre per tal d'apreciar-lo i cuidar-lo.Què volem?

La finalitat del nostre centre és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assolir els següents objectius:

- Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en societat, com ara l'estabilitat i l'autoestima, tenir un esperit crític i una actitud activa i participativa.

- Proporcionar a l'alumnat una formació plena que l'ajudi a formar la seva pròpia identitat i a desenvolupar la seva capacitat per exercir la llibertat amb tolerància i solidaritat.

- Facilitar que les noies i els nois elaborin una imatge de sí mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica.

- Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l'expressió i la comprensió oral, l'expressió escrita i la comprensió lectora, les competències en matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l'ús de les noves tecnologies i de la comunicació i audiovisual.

- Desenvolupar la capacitat d'esforç, de treball i d'estudi, i fomentar el plaer del treball, en definitiva promoure la cultura de l'esforç i aprendre a aprendre.

- Potenciar i afavorir el desenvolupament i l'expressió del sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat.

- Prendre consciència de la importància del medi ambient, de la seva fragilitat i de la necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives envers aquest, sigui per la seva utilització, la seva conservació promovent el reciclatge i una educació del consum.

- Afavorir el respecte a l'entorn material tant a dins com a fóra de l'escola, per a tot tipus de béns individuals i col·lectius.

- Potenciar la llengua catalana com a llengua d'ús del nostre centre, afavorint així també el coneixement dels elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya per poder facilitar-ne l'arrelament.

- Potenciar l'ús de la llengua anglesa, sobretot en la vessant oral, dins el Projecte Educatiu de Llengües estrangeres.

- Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social.

- Prendre consciència de l'importància de l'ús de la biblioteca escolar tant per completar els objectius de les diferents àrees com per augmentar el gust per la lectura com a plaer.